Kiøbenhavns Aftenpost

1795. 24. årgang No. 10 - 14

*
En Fødselsdags Høytidelighed

Nr. 10 - Mandagen den 2. Februar:
------------------------------------------------

Langt fra at jeg ved at fortælle de Høitideligheder, som fandt Sted min afdøde Faders sidste fødselsdag, skulle have til Hensigt, at holde en Lovtale over min egen Fader, eller fremstille ham for mine Læsere fra en Side, der skulle overtyde dem om at han absolut fortiente al den Hæder og alt det Venskab han nød på den dag, dette ville ikkun være et vidnesbyrd om hans Søns Ubeskedenhet. Men, da de stille, jævne Glæder og de venskabelige Overraskelser, som på en behagelig Maade rørte og underholdte en ikke ubetydelig Samling af Mennesker, giorde denne Dag saa høitidelig for ham selv, saa kunde maaskee en Fortælling herom mueligen ogsaa underholde hans efterlevende Medborgere, dem han dog i 23 Aar saa gierne stræbte at moere og gavne ved dette jævne Blad; ønsker jeg dette maatte være Undskyldning nok for mig, da jeg vover at fortælle en saa gandske privat og huuslig Tildragelse i det offentlige; da ingen Fortælling om et tilbagelagt Gode kan underholde saa meget som Nærværelsen ved dette Gode selv, saa vil jeg stræbe nogenlunde at formindske denne Mangel, ved at fortælle alle de Bieomstændigheder, der kunne tiene til at oplyse Læseren om , hvorfor denne Dag var ham saa kier.

Den 13. desember 1794, denne for Slægt og Venner saa kiere Dag, kom nu for ham sidste Gang. Altid havde han betragtet et Menneskes Fødselsdag, hvorved han blev Medlem av det store menneskelige Selskab, for vigtig. Naar denne Dag indtraf for ham selv, undlot han aldrig med nogle faa Venner at fornøie sig i sin lille huuslige Cirkel over vel overstandne Møisommeligheder. Min Broder og jeg vidste dette og plutselig opstod nu det Ønske hos os begge at paatage os Huushofmester-Embedet paa denne Dag. Vi fremførte vor Begiering for vor Fader og bleve omsider efter nogen Modstand bønhørte. At bortødsle en 3 a 4 Timer ved en Mængde kostbare og usunde Retter og paa denne Maade dræbe Selskabeligheden selv og gaae glip af Dagens Hensigt, var et Indfald, som, om endog Ævnen havde tilladt det , aldrig kunde faldet os ind; nei, i Smørrebrød og behørige Drikkevare skulle kun Gildet bestaae. Da alt skulde skee til hans egen Fornøielse, saa var intet naturligere, end at man overlod til ham selv at bestæmme de Venner, hvis nærvær han ønskede sig, men her begyndte en gandske skikkelig Ramse, saa at jeg ønskede at vores Sahl ikkun var en halv Snees Fag større; endelig sagde han selv: Nu faaer jeg vel at stoppe, ikke fordi jeg jo kiender flere mennesker, hvis Selskab er mig behagelig, og som jeg vist veed ynder mig, men jeg vil ikke have, at nogle af mine Venner skal staae ude i forstuen, jeg maa have dem allesammen omkring mig. At hans Børn som alle boede i samme Huus, som han, strax om Morgenen bevidnede deres Fader den Glæde de følede ved med ham at have opnaaet denne kiere Dag, er da meget begribeligt, men vi havde endog den Forrnøielse at tvende ubeslægtede gode Piger heri giorde os Selskab; disse havde fulgt deres gode Hiertes Drift og kom nu for at ofre deres Ven Krydderbrød og en Krands, de selv havde flettet med hans Navn i, og frembragte med faa men oprigtige Ord deres Lykønskning; at denne behagelige Overraskelse rørte ham og os alle Tilstedeværende er vist. - Dog Dyden beøver ingen Lovtaler. En anden Veninde sendte ham endnu samme Formiddag en Tegning med Glas og Ramme for, der forestillede en fuld udsprungen Rose, med tvende halvudsprungne ved hver Side, til hvilke tvende Bergesmirnichter vare sammenbundne med et Baand; disse tvende sistnevnte Blomster forestillede henne selv med Datter, der selv havde udarbeidet denne skiønne Tegning, og som ønskede med sin Moder at blive elsket af ham, som han elskede sin nærmeste Slægt; neden under, stod disse 4 Linier:  

  Omkring sig Vaarens Rose Fryd udbreder,
Saa Du din Kreds, o, Ædle Olding! glæder;
Man Vaarens Rose froe erindre sig,
Saa alle Dine tænke glad paa Dig.

Ved denne Leilighed kunne det maaskee ikke være af Veien at tale noget om de Vers og Sange som i Anledning af Dagen bleve ham skienkede af adskillige af hans Venner; alle hædrede de hans Minde, og enhver ville saa gierne lægge sine Følelser for Dagen. Følgende Stykker som vare helligede et oprigtigt Venskab, have hans efterladte Børn bevaret til en glad Erindring i Tiden, som en i vores egne Øine ikke ubetydelig Arv.

  Mel: Når Østens Straaler...

I Livets skiønne Morgenrøde
Os daglig nye Glæder møde,
Med Spøg og Leeg gaaer Tiden hen;
Stolt svævende paa Haabets Vinger,
Os Tanken idel Lykke bringer,
Og flygtig Yngling hylder den.

Lidt bedre frem det Haab forsvinder,
Den blide Soel bag Skyen rinder,
og ukiendt Kummer viser sig;
Paa hvert hans Fjed da lurer Fare,
Saa let Sireners Trylleskare,
Ham evig giør ulykkelig.

Thi, held den Mand! der uforandret
Har Ungdoms Bane stadig vandret,
Som Dydens, Viisdoms kaarne Søn;
Naar end fra sølvgraae Alders Dage,
Han roelig skue kan tilbage;
O, held den Mand! hans Høst er skiøn.

Som ædel Mand at Hæder vinde,
At reise sig et elsket Minde,
Det gode Siele eene kan;
At stifte Gavn ved Sandheds Stemme,
Selv Efterslægtens Tarv at fræmme;
Kun det formaar den viise Mand.

Saa, Balling! er Din Daad, Din Hæder,
Din Aand fremkalder hulde Glæder,
Dit Aasyn byder Munterhed;
Du eldes ei ved Livets Møie,
End spiller Ungdom i Dit Øie;
Det vidner høit om Sielefred.

I Dag, du atter har den Glæde,
Et Skridt paa Banen frem at træde,
Velsignet vorde det for Dig!
Nyd længe da den skieldne Lykke
At være Slægts og Venners Smykke;
Bliv, som Din Roes, udødelig!

I Dag! vi Dig et Offer bringe,
Til festlig Fryd skal Glasset klinge;
Det fyldes maa til bredfuldt Maal;
Slig Hædersmand fortiener Ære,
Hans Fødselsdag vor Fest skal være;
Og dette er vor Oldings Skaal!

*

At denne skiønne Sang blev med almindelig Biefald synget, er nok udenfor al Tvivl, ligesom den og frembragte en høitidelig, almindelig Stemming over Alles Gemytter; en Glædestaare tindrede i gamle Faders Øie, og i et oprigtig Haandtryk bestod hans Tak.  

  Mel: Da jeg første Gang dig saa...

Venskab os forsamlede
I sit Skiød og bød os nyde
Glæders rene Følelse,
Og det Smiil de os tilbyde,
Venner! o, vor Lod er skiøn,
Thi vi see den Frommes Løn.
 

Atter, mødte Du med Lyst
Denne Dag, og skyldfrie
Glæde Bød sit Tempel i Dit Bryst,
Der fornyet tog sit Sæde.
Gamle! o, Din Lod er skiøn!
Sølvgraae Haar er Frommes Løn.
 

Lev og nyd Lyksalighed! -
Himlens lyse Smiil ledsage
Hvert Dit Fied og Held og Fred
Følge Dig til sidste Dage. -
O, det skee! - det er Din Løn;
Frommes Løn var altid skiøn.

 

  No. 11 - Fredagen den 6. Februar
-------------------------------------------

I en Krands af Evigheds Blomster og Grønt, stod tegnet følgende tvende Vers, som bærer umiskiendelige Præg af Giverens gode Hierte, som ømme Venskab for Mottageren:

 
Krandsen jeg fletter af Grønt og af Hvidt, 
Af Evigheds Blomster de skiønne; 
Alt som jeg binder, jeg ønsker saa tidt: 
O, Himmel! den Olding du lønne!!!
 
Krandsen Dig sige, hvad Læben ei kan, 
At Glædestaare den giemmer. 
Aldrig, - nei aldrig, Dig gamle Mand 
Mit Venskab, mit Hierte forglemmer.
 

Endvidere indkom følgende skiønne Stykke, som Forfatteren kalder:
Fragment som Pendant til Oldingens Hr. Emanuel Ballings Karakteristik:
 

Den Mand som Dydens Bane vandrer troelig, 
Som Kummers Ven og Armods Talsmand er, 
Som skaber ukiendt Fryd i Sorgens Boelig: 
Den Hædersmand er alle gode kier. 
Ham signer trøstet Enkes glade Bønner, 
Ham mættet Børneflok velsigner froe, 
Ham Glædestaare her - hist Dyden lønner, 
Naar Godheds Engel vinker ham til Roe. 
Blandt Hædersmænd, Dig Ven! tør Sandhed sætte! 
Du stiftet varigt Held, ved ædel Daad! 
Erkiendtlighed og Vemod sildig slette 
Cypressen paa Din Urne tung af Graad. 

*

Meget føelte den Afdøde ved Giennemlæsningen af ovenstaaende Stykke. - O, hvor sødt er det ikke at eie Medborgeres Agtelse og Kierlighed!
   

 
Mel. Ung Adelsteen... 
 
Vi Sorg med Glæde blandet saae, 
I Ballings stedse jevne Boelig; 
Men altid skal d ens Minde staae 
Hos Venskabs høire Haand fortroelig! 
Og ingen Sorg skal mørkne dig, 
O, Dag! som er paa Glæder riig.
 
Du jog hvert Træk af Mismod væk, 
Den gamle Faders Siel Du fryder. 
Og som i Manddom flink og kiek, 
Ham høit velsigner vante Dyder; 
Den Taare som saa meget gialdt, 
Af Glæde, ei af Anger faldt.
 
I Barndoms glædedrukne Aar, 
Vi fordomsfrie og evig rige, 
Høitagte Mandoms sølvgraae Haar, 
Og uden Spraag vi synes sige: 
O, Gud! at jeg, end lille kan 
Kuns blive graae og god, som han.
 
Og naar han føler i sit Bryst, 
Hvad Dydige kun kan fornemme, 
En kierlig Faders hele Lyst, 
Og hører Glædens reene Stemme, 
De Børn som leiret om Dig staae, 
Skal Hæder om Dit Minde slaae.
 
O! det er meer end Glands af Guld, 
Og meer end Jordens Held tillige, 
Naar fuld af Sielefred og huld, 
Den Fader sidste Gang kan sige: 
Mit Liv var Pligt, min Vandel Daad! 
Af Ømhed blot randt salig Graad. 
 
Vi her kuns glade Miiner see; 
Og Perler vel, men ingen Taare, 
Og kun den Fredsforstyrrer Vee! 
Som vil Dit ædle Hierte saare; 
Flye bort! thi Glæden, Viin og Sang, 
Vor Balling offres denne Gang. 

I en Ruf bleve alle disse Vers og Sange omdeelte; men just denne samme Ruf giorde, at ikke enhver af Selskabet fik sit Exemplar; somme havde faaet en halv Snees Exemplarer af en Sang, imod en lille Mangel af 3 eller 4 andre, og nu gik disse meget smaaligen omkring og kaprede Viser.
 

  No 12 - Mandagen den 9. Februar
----------------------------------------------

Behagelig Sang stemmer ofte Menneskets Følelser til Fornøielse, virker undertiden stærkt på Gemyttet og oversetter os ikke saa sjeldent i et behagelig Lune; den forøger den Glades Munterhed, den forjager barsk Strænghed, den giør at vi stundum forglemmer vore Bekymringer, ja den kan vel ogsaa forædle og blødgiøre det haarde Hierte selv. Sang bliver altsaa en af Menneskers ædleste og fortrinligste Glæder, som Skaberen skienkte os, for at vi i Selskab med hverandre skulle smage den søde Forfriskning og nyde den glade Opmuntring, som vi formedelst vor forskiellige Stilling i Livet saa ofte trænge til. Saaledes tenkte endeel af Selskabet. De helligede gamle Fader hver sin Vise og havde i samme tolket deres Hiertes ædle og gode Følelser. Enhver af dem blev også siunget med Varme og Erkiendtlighed. Følgende vare deriblandt:  

 
Mel. Ung Adelsteen...
 
Kuns den er Ven, hvis ædle Bryst, 
Som Venskabs søde Pligter kiender, 
For Broders Vel og Broders Lyst, 
Med reen og hellig Lue brænder. 
Vi hædre slige Venners Skaal, 
Med festlig Sang ved krandset Maal.
 
Vi hylde Dig ved Glassets klang, 
Du, Sielen i hvert Selskabs Ære, 
O, Venskab! glad som vores sang, 
Gid reen den i hvert Selskab være! 
Vi hædre ædelt Venskabs Skaal, 
Med festlig Sang ved krandset Maal.
 
O, Du! som ofte føelte Dig 
I vores Kreds, i Venskabs Arme, 
Saa glad og frie, saa lykkelig, 
Føel det i Dag med dobbelt Varme. 
Din Fødselsdag! vor Glædes Skaal, 
Vi synge høit ved krandset Maal.
 
Gid lenge vi i Vennelag 
Omkrandse Dig med Venskabs Kieder! 
Gid ofte vi Din Fødselsdag 
Erindre maa med skyldfrie Glæder! 
Vi klinke høit, vor Ballings Skaal, 
Med festlig Sang, med bredfuldt Maal!
 
 
Mel. Førstkommende Maidag...
 
O Dag, saa velkommen saa fæstlig og glad! 
Vi atter med Fryd Dig modtage. 
Saa ofte, vi her nu forsamlede sad, 
Vi frykted` at see Dig tildage. 
Nu kommer du smilende til os igjen; 
Vi hilse Dig, som den uventede Ven. 
 
End lever vor Fader; han leve med Fred! 
Nu Alder hans hoved nedbøier; 
Ei Sorger, ei Synder har tvungen det ned; 
O, hvor os den Tanke fornøier! 
O, Død! du ham spare saalænge du kan; 
Thi sielden du hented en ædlere Mand! 
 
Men naar du da engang maa hente ham af, 
(Naturen sin Rettighed kræver), 
Vi alle velsigne hans Støv i sin Grav, 
Mens Sielen til Himlen sig hæver. 
Hans Afkom skal hædre hans Minde med Fryd, 
Saa længe som Jorden kan skiønne paa Dyd.
 
 
Mel. I Østens sølvblaae Dagen... 
 
Lyksalig den som seer tilbage, 
Med Fryd i Livets Høst, 
På de forsvundne Livets Dage, 
Og nyder denne Trøst: 
Jeg troe har opfyldt hver min Pligt, 
Paa Daad mit Liv var rigt. 
 
Den Mand de Viises Bifald eier, 
De Godes Kierlighed, 
Og har, hvad dette langt opveier, 
Sit eget Hiertes Fred; 
Ved stiftet Nytte lever han, 
End død for Fædreland. 
 
O, denne Dydens Løn Du smage! 
End længe, ædle Mand! 
End mange nytterige Dage 
Du leve for Dit Land! 
Høit stige vor forente Bøn: 
"Dig signe Himlens Løn." 

 

No 13 - Fredagen den 13. Februar
------------------------------------------------------
 
Paa coulørt Papiir og meget net sammenlagt, maatte vores Fader modtage følgende Vers i en Kage som blev rækket ham, af en fortrinlig god Pige, der stedse kaldte ham blandt sine bedste Venner:
 
Det Livets Gode, som attraaes 
Af ædeltænkende paa Jorden, 
Og kun paa Dydens Bane saaes, 
Dem vorde skienkt i Venskabs Orden! 
Nyd det i mange Aar paa Rad, 
Lev elsket og bestandig glad! 

*

I en grønmalet Krands, tilsammenlukket ved Hielp af en Bergesmirnicht, stod følgende Vers: 

Den Dag da ædle Olding! De, 
For manges Vel blev til, 
Mit Hiertes fulde Agtelse 
Saa villig hædre vil. 
 
Modtag mit Ønske, ømme Ven! 
Nyd hvad De ønsker sig; 
Kom ofte, Dag, saa blid igien, 
Og jeg skal finne dig! 
 
* 
 
På rødt Taft, stod trykket følgende Linier: 
 
Dig! hvis Fødselsdag til Hæder, 
Offrer jeg min svage Lyd: 
Stedse Livets bedste Glæder 
Lønne, ædle Mand! Din Dyd. 
Stedse froe og uden Klage, 
Livet munter vandre frem. 
Held forskiønne Dine Dage! 
Dette ønsker jeg min Ven.
 
Det Livets Gode, som attraaes 
Af ædeltænkende paa Jorden, 
Og kun paa Dydens Bane saaes, 
Dem vorde skienkt i Venskabs Orden! 
Nyd det i mange Aar paa Rad, 
Lev elsket og bestandig glad! 

Endelig havde jeg også selv giort en Vise til min Fader, paa denne hans forønskede Fødselsdag; jeg var fremmed for at saa mange andre mere heldige havde samme Forsæt, og jeg, skiønt langt fra ikke Digter, troede nu, efter ringe Evne, at burde forfærdige en Sang til ham, som var like meget min fortroelige Ven, som kierlige Fader.  

  Mel. Slyngler hæves til Ærens Top...

Lad andre synge, jeg veed ei hvad,
Om Elskovs søde og bittre Smerte
Om Viin som giør baade riig og glad,
og jager Sorg fra bekymret Hierte;
Vi ei vil græde,
Men hylde Glæde,

For Dig, o Fader! om Venskab qvæde,
Held Venskab dig!

I Vennekreds vi forsamled` er
Paa skyldfrie Glæde det mangler ikke.
See, Fader! Piger og Venner her,
Din Skaal vi alle så froe vil drikke.
Naar Glæden bydes,
Da bør den nydes,
Den fjerner Kummer, hvor Pligt adlydes,
Held glæde dig!

En skiøn slump Aar alt er rundet bort;
Paa velført Liv du kan see tilbage;
I Velstand kom du vel lidt til kort,
Men Herre Gud! man kan dog ei klage;
Fornuft dig lærte:
At skyldfrit Hierte,
Er meer end Rigdom, der skaber Smærte,
Held Fader dig!

Gid ofte komme Din Fødselsdag!
Til Lyst for Sønner og Døttre Venner;
At døe er nu saa en egen Sag,
Sligt stundum heelt ubeleilig hendes.
Nei, paa min Ære!

Sieur Død skal lære,
At endnu længe, Du glad kan være;

Din Skaal, Hurra!

Et Kys, et Håndtryk og et opprigtigt Tak blev min Løn, da han mere saa paa Meningen og Hensigten af min Vise, end dens konstige Sammensættelse; o, hvor sødt er det ikke at eie en god Fader!    
 

  No. 14 - Mandagen den 16. Februar
----------------------------------------------------------

Den største Deel af Dagen bortgik, med smaae uventede Foræringer, der bleve ledsagede saavel med skrivtlige som mundtlige Lykønskninger, underholdende Fortællinger om bortfarne Dage, Tilberedelse til den tilstundende Aften og Biscops Tilberedning ikke at forglæmme. Enhver af os fandt en sød Fornøielse i at kappes med hinanden om at vise denne vor gode Fader vor inderlige Taknemmelighed, vor varme Omhue og iverfulde Stræben, for at lokke Glæde og Munterhed frem af hans Aasyn, og om mueligt, at faae ham til at glemme de Smerter selv, han nu og da føelte. Endelig kom den forønskede Aften, og de indbudne Giester bleve samlede; her behøvede man atter just ikke nogen ringe Portion Tid til at fremføre og modtage vennehulde Ønsker, Kys, Favnetag, Haandtryk o.d.l.; nu søgte man da at more sig i Selskab med hinanden indbyrdes, men her begyndte en meget vigtig Debat, om dette Moerskab skulle bestaae i Spil eller Juleleeg?

Mengden valgte det sidste, som det der bedst kunde vedligeholde selskabelig Interesse, som moerede meest og kostede mindst; men end ikke her blev vores Fader forglemt; aldrig saa snart var en vakker lille Pige uheldigviis falden i Brønden, eller dømt til at henge, førend han blev anmodet om, til Sorg for os andre Adams Børn, at hielpe hende ud af denne sin Forlegenhed , og modtog, som enhver vel veed, just ikke nogen Bagatel til Løn for sin Umage; for at jeg ingenlunde kan ansee et Kys af en dydig, yndig og altsaa elskværdig Piges Mund for en Bagatel, veed jeg ingen anden Aarsag eller Undskyldning at fremføre til de Herrer strenge Philosopher, end at jeg er et ungt Menneske, der slet ikke kan fordøie den Moral som strider imod Menneskets Natur.

Et Moerskab afløste det andet og Spøg avvekslede med Spøg. Førend man endnu havde omdeelt sine poetiske Gaver, indkom en Pakke, som indeholdt endeel Exemplarer af følgende Sang, som undertegnet av 8 unge Medborgere blev tilsendt gamle Balling, og som inneholdte en Hæder han ikke uden undseelig Taknemmelighed modtog. Paa første Side stod:    

 
"Agtelses - Minde til Dydens Talsmand, gavnlige Kundskabers Udbreder, 
nyttige Indretningers Stifter, E m a n u e l B a l l i n g" 
fra en Kreds af Medborgere.
 
Mel: I Østens sølvblaae Dagen...
 
Held den, som Lys i Mørket spreder, 
Som tolker Dydens Verd! 
Det Savn, det Held, som han udbreder, 
Hans Løn, hans Hæder er. 
Riig er på Daad hans Levnets Dag, 
Dens Aften frie for Nag.
 
Ved Dine Skrifter mangt et hierte 
Blev varmt for Ret og Dyd. 
Fra daarligt Flanemoerskab lærte 
Du Qvinden huuslig Fryd, 
Og søsterlig Velgiørenhed, 
I kolde Hovmods Sted.
 
Du roelig kan tilbage skue 
Paa hvert Dit Levneds Daad. 
Ei Dig forhånte Pligter true, 
Ei smittet Uskylds Graad. 
Men stiftet Gavn tilsmiler Dig, 
O, Du er lykkelig! 
 
Smag, ædle Olding! denne Lykke, 
Endnu i flere Aar! 
End lenge Borgerkrandsen smykke 
Din Isses sølvgraae Haar! 
Du sildig gaae fra Dydens Fred
 
Til Dydens Salighed! 

Meget føelte min bortdøde Fader ved denne vennehulde Sang, med Følelse blev den siunget af hans forsamlede Venner, som ikke glemte Selskabets eller Digterens Skaal, som saa heldig havde tolket sine og Venners Følelser overfor Fortienester, som min Fader altid i sine egne Øine ansaae for ubetydelige. O hvor stort et Fortrin har dog ikke den Agtelse og Hæder, som Borgere frivillig af eget Hiertes Drivt, ofre deres Medborgere, fremfor den, som den Rige og Formuende leier eller tilkiøber sig af Mund- og Bordvenner, som saa mangen Hofmand tilsniger sig, saa mangen Statsmand tilbetler sig, saa mangen et kronet Hoved despotisk, men forgieves har befalet at skulle vises sig og som ikke sjelden har kostet Medmenneskers Suk, Taarer og Velstand! dog! - at tale om den ærgjerriges unaturlige Tørst efter Ære, er at nærme sig et Hav af Redsler; Menneskeheden skielver zittrende tilbage!!

Følende, inderlig rørende var det for mig som Søn, at see den gamle Fader omringet af Venner og Børn; høre Hæderssange blive siungne, medens unge Piger holdte Krandse over hans graae Hoved; høre slige venskabelige Udraab: Ballings Skaal! Balling leve! skingre om mine Øren, hvor jeg stod; see Glædestaare i den hædrede Oldings Øine, see ham glemme sin Sygdom og sine Smerter selv, ved at være en Gienstand for talrige Venners Agt, Kierlighed og Hengivenhed; see Unge og Gamle trænge sig ind til ham, leire sig omkring ham, for at yde ham Venskab og Høiagtelse, uopfordrede efter egen Tilskyndelse , fordi de efter deres Tanker, vare overbeviiste om, at han fortiente det, o! er det ikke Glæde, er det ikke sand salig Glæde? da er der efter min Formeening ingen Glæde til! Lad os kaste op i Menneskets Historie og lede efter de faa, som har nydt frivillig Hæder, og siig saa frem du Vellystling, du Rige, du Mægtige, du Blodtørstige, du krybende Hofmand, du souperfine Statsmand og du lille bitte Træl, som saa stolt har kallet dig Herre over Millioner Medmennesker, af hvilke du var blandt de sletteste, paa hvis overmodige Vink tusinde leiede Skarer stode færdige, som fra deres rallende men falske Strube tilhyklede eder ufortiente men smigerfulde Lovsange, - hvad har eders Hierte vel følet? har det nogensinde banket mod eders Bryst af Glæde? har Venners Aasyn nogensinde tilsmilet eder Velbehag, naar disse Venner tillige vare Dyds og Retskaffenheds? har de kunnet nogen Tid gydet Roe og Tilfredshed i eders Barm? - Dog, hvortil disse Spørgsmaale? Eders Daad maatte jo altid bringe eder til at rødme!

Denne skiønne Aften svandt hen som Regnen en heed Sommerdag paa de fortørrede Agre. - Enhver forekom det som Tiden havde Hastværk. Vi nyttede Tidens da værende Øieblikke, og vare ikkun vrede paa Uhret, som syntes at gaae for fort. - Dog saa ustadige ere Livets Glæder. - Denne Mand, som føelte sig saa glad saa lykkelig på denne sin sidste Fødselsdag, blev omtrent 5 Uger derefter rørt af Dødens kolde Haand. - Han gik bort med Sindsroe og Tilfredshed. - Men endog efter hans Død skulle hans efterlevende Familie see umiskiendelige Beviis paa den Agtelse og Yndest hans Venner og Velyndere bar for den Afdøde. - Ærede Medborgere ville selv bære ham til sit Hvilested, og paa denne Måde ikke alene formindske vor Sorg, men endog derved udrette at den herskende Følelse hos os naturligvis maatte blive virkelig Glæde over denne eders ædle Daad, - og kunne jeg derfor umuelig undlade herved paa det forbindtligste, at yttre paa egne og Sødskenes Vegne, at en glad Erindring om denne uventede Hæder, vil sikkert stedse vedligeholde den meest uskrømtede Taknemmelighed i vore Hierte.

Tilbake